W ramach dofinansowanego z Funduszy Unii Europejskiej Projektu pn. „Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów” 30 czerwca 2015r wykonano i oddano do eksploatacji przebudowaną Oczyszczalnię Ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie.
Oczyszczalnia przeznaczona jest do mechaniczno – biologicznego oczyszczania dopływających ścieków
z chemicznym wspomaganiem procesu defosfotacji.

Ścieki dopływają na teren oczyszczalni do komory przelewowej a następnie kanałem przepływają do hali krat, gdzie na kratach o prześwicie 6 mm zatrzymywane są grubsze zanieczyszczenia stałe zwane skratkami. Zatrzymane skratki są płukane, odwadniane i prasowane oraz usuwane do pojemników i dalej na składowisko skratek, gdzie poddawane są procesowi higienizacji.

Ścieki po przepłynięciu przez kraty doprowadzane są do piaskownika napowietrzanego z wydzielonymi komorami separacji tłuszczu, w którym następuje wytrącenie piasku i wyflotowanych tłuszczy oraz innych części pływających. Piasek następnie tłoczony jest pompami do separatora piasku, skąd po przepłukaniu
i odwodnieniu usuwany jest do pojemników. Tłuszcze i części pływające zaś odprowadzane są okresowo do studni flotatów a po zagęszczeniu kierowane do zbiornika pośredniego osadów i dalej do komory fermentacyjnej.

Z komór piaskownika ścieki kierowane są na dwa osadniki wstępne, gdzie następuje sedymentacja zawartych w ściekach surowych zawiesin, które jako osad wstępny usuwane są grawitacyjnie do pompowni osadu wstępnego i dalej do zagęszczacza grawitacyjnego. Po zagęszczeniu osad skierowany zostaje do zbiornika pośredniego osadów i dalej do komory fermentacyjnej.

Ścieki oczyszczone mechanicznie dopływają następnie do pompowni ścieków skąd podawane są pompowo na układ biologicznego oczyszczania. W reaktorach biologicznych (komorach osadu czynnego) zachodzą procesy biologicznego oczyszczania ścieków polegające na redukcji zanieczyszczeń organicznych oraz związków azotu i fosforu za pomocą osadu czynnego.

Z reaktorów biologicznych ścieki odpływają do osadników wtórnych, gdzie następuje ostateczna sedymentacja i oddzielenie osadu czynnego od oczyszczonych ścieków. Oczyszczone i sklarowane ścieki z osadników wtórnych odpływają otwartymi kanałami ściekowymi poprzez komorę pomiarową ścieków oczyszczonych do odbiornika – rzeki Wieprzówka.

W procesie oczyszczania ścieków powstaje osad wstępny, osad czynny, osad nadmierny oraz flotat
z piaskownika, osadników wstępnych i osadników wtórnych który doprowadzany jest do zbiornika pośredniego osadu, skąd poprzez pompy i wymienniki przetłaczany zostaje do wydzielonej komory fermentacyjnej. W komorze WKF w procesie przeróbki osadów na drodze fermentacji beztlenowej w temp.
ok. 36 C powstaje zmineralizowany osad oraz gaz pofermentacyjny – biogaz, stanowiący mieszaninę gazów (metanu i dwutlenku węgla) zanieczyszczoną siarkowodorem i wodą. Po odsiarczeniu biogaz kierowany jest poprzez zbiornik biogazu, pełniący funkcję magazynową i buforową do kotłowni gdzie wykorzystywany jest m.in. do ogrzewania pomieszczeń Zakładu. Przefermentowany zaś i zmineralizowany osad odprowadzany jest do zbiornika osadu przefermentowanego a następnie do stacji mechanicznego odwadniania, skąd po odwodnieniu na wirówkach dekadencyjnych i higienizacji przetransportowany jest do kontenerów i utylizowany.

Efektywność pracy oczyszczalni określa tak zwany stopień redukcji zanieczyszczeń zawartych w ściekach
i wyraża się w procentach jako stosunek ładunków zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu do ładunków zanieczyszczeń w ściekach surowych.

Stopień redukcji zanieczyszczeń oraz biogenów przedstawia poniższa tabela:

Wskaźnik

Jednostka

Średnia roczna wartość wskaźnika w 2017r

Uzyskany stopień redukcji zanieczyszczeń [%]

Ścieki surowe

Ścieki oczyszczone

Dopuszczalna wartość wskaźnika

BZT5

mg O2/l

146,2

5,29

15

96,4

ChZTcr

mg O2/l

339,8

25,2

125

92,6

Zawiesiny ogólne

mg/l

132,9

3,04

35

97,7

Azot ogólny

mg N/l

27,6

11,61

15

57,9

Fosfor ogólny

mg P/l

3,12

0,902

2

71,7

 

 

 

Historia:

Oczyszczalnia Ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka  z o.o. w Andrychowie została oddana do eksploatacji w  listopadzie 1992 roku.  Została ona zaprojektowana na maksymalny przepływ  43.500 m3/d . Obecnie średni dobowy przepływ wynosi ok. 20.000 m3/d  , 30 % w tej  ilości  stanowią  ścieki  komunalne . Pozostałą  część napływających na oczyszczalnię  nieczystości  płynnych  stanowią  wody  infiltracyjne  i  wody wpływające  do  kanalizacji  ogólnospławnej  / w  tym wody opadowe z  ulic / . Technologia naszej oczyszczalni ścieków polega  na mechaniczno – biologicznym oczyszczaniu ścieków bez biologicznego usuwania substancji biogennych (azot, fosfor) . Fosfor  redukowany jest  przy  użyciu  środków  chemicznych  / siarczan  żelaza / .

Cały proces oczyszczania możemy  podzielić na dwa  etapy:

1.  oczyszczanie mechaniczne -  które  realizowane  jest  kolejno na  obiektach :

  • kraty,
  • piaskownik,
  • osadniki  wstępne,

2. oczyszczanie  biologiczne –  odbywa  się  na  obiektach :

  • komory  osadu  czynnego,
  • zagęszczacze osadu,
  • wydzielone komory  fermentacyjne  z  wymiennikami  ciepła,
  • osadniki  wtórne,
  • odwadnianie osadów  ściekowych  po  fermentacji / wirowanie  lub  suszenie  na  zadaszonych poletkach  osadowych /.

Ścieki przepływając  przez  kolejne  obiekty  oczyszczalni ,  od  krat  po  osadniki  wtórne, "gubią" zawarte  w  nich  zanieczyszczenia. Zanieczyszczenia  które  pozostają  na  kratach  i  w  piaskowniku  przekazywane  są  do  utylizacji  specjalistycznym firmom  poza ternem oczyszczalni.

Natomiast  osady  z  osadników  wstępnych  są  gromadzone zagęszczaczach  grawitacyjnych   gdzie podlegają  częściowemu odwodnieniu   a  następnie  pompowane  są  do  komór  fermentacyjnych. W  komorach osady  podgrzewane są  do  temperatury  36ºC . Zawartości  komór podlega  fermentacji  beztlenowej  w  wyniku  której zmniejsza  się  zawartość  substancji  organicznej  w  osadzie i  wydziela  się  biogaz .Po fermentacji  następuje ostatni proces przeróbki  osadów  ściekowych  polegający  na  ich  odwodnieniu  za pomocą  wirówki  dekantacyjnej  lub  na  zadaszonych  poletkach  osadowych .

O  efektywności  pracy  oczyszczalni  stanowi  tak  zwany  stopień  redukcji  zanieczyszczeń  wpływających  w  ściekami . Dla  naszej  oczyszczalni  wynosi on  prawie  93 %  . Znaczy to że  tylko 7 %  zanieczyszczeń  wpływających   na  oczyszczalnię   pozostaje  w  ściekach  oczyszczonych. Stąd  rocznie na  placu  składowym  pozostaje  prawie  2500  ton  ustabilizowanych osadów  ściekowych. Rocznie  przez  oczyszczalnię  przepływa  około  8.000 .000  m³  ścieków. W komorach  fermentacyjnych  powstaje  do  250.000  m³  biogazu o wartości  opałowej  22 GJ / m³ . Biogaz  spalany  jest  w  kotłach  wytwarzających  ciepło  niezbędne  do  ogrzania  osadów  w  komorach fermentacyjnych / 36ºC/ .

Oczyszczalnia utylizuje również osady z przydomowych oczyszczalni ścieków.