Cennik 2009

Zestawienie odpłatności za wynajem sprzętu /obowiązuje od 01.03.2009 r./


Zestawienie odpłatności za wynajem sprzętu \ ceny netto w zł \

 

Rozliczenie

Cena podstawowa

A*

B*

1

2

3

4

5

6

1.

Renault
"KANGOO"

wew.

42,56

zew. 25%

69,40

86,75

104,10

2.

FIAT
Seicento VAN

wew.

25.03

zew. 25%

42.70

53,37

64.05

3.

Żuk / Lublin

wew.

28,58

zew. 25%

45,40

56,75

68,10

4.

RENAULT
Master

wew.

36.83

zew. 25%

58.60

73.25

87.90

5.

Koparka "Ostrówek"

wew.

36,11

zew. 25%

56,50

70,62

84,75

6.

Koparko - ładowarka  CASE 580 SR

wew.

67,94

zew. 25%

96,30

120,37

144,45

7.

Minikoparka
TAKEUCHI TB016

wew.

38,81

zew. 25%

57,80

72,25

86,70

8.

Ciągnik "Ursus"

wew.

34,82

zew. 25%

56,20

70,25

84,30

9.

Jelcz "WUKO"

wew.

93,00

zew. 25%

149,70

187,12

224,55

UWAGI  KOŃCOWE:

 1. Cena podstawowa obowiązuje w dni robocze w godz. od 700 - 1500
 2. Do ceny wynajmu minikoparki TAKEUCHI TB016 dolicza się koszt jej transportu.

III.   Do ceny podstawowej wprowadza się następujące dodatki:

 1. za wynajem w dni powszednie (robocze) w godz. od 15.00 - 22.00 - 25% - A*
 2. za wynajem w dni powszednie (robocze) w godz. od 22.00 -   7.00 oraz w soboty, niedziele i święta: 50 %  -  B*

Dodatki te nie są uwzględniane w rozliczeniach wewnętrznych.

IV.     Przy wynajmowaniu sprzętu na dłuższy czas (min. 5 godz.) istnieje możliwość negocjacji ceny.

V. Minimalny czas pracy sprzętu:

 1. w dni robocze od 7.00 - 15.00 wynosi       0,5 godz.   ( 30 minut ).
 2. w pozostałym czasie - 1,0 godz.   ( 60 minut ) .

VI. Nowy cennik wynajmu sprzętu obowiązuje od 01.03.2009 r.


Uzgodnienia warunków technicznych przyłączy wod-kan 

 • osoba fizyczna - 30zł + VAT 22 %
 • osoba prawna   - 80 zł+ VaT 22 %
 • wydanie zezwolenia 20 zł + 22% VAT

Uwaga: skorzystaj z druku wniosku

 


OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie, na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, z dnia 7 czerwca 2001r. (D.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) informuje, że w dniu 27 listopada   2008r. Rada  Miejska  w  Andrychowie  podjęła uchwałę  Nr XXVIII-236-08 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z o.o. w Andrychowie.

Taryfy obowiązują od dnia 1 stycznia 2009r. do 31 .12 2009r.

 

Tabela 1
WYSOKOŚĆ CEN ZA DOSTARCZONĄ WODĘ

 L.p.

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

           Cena

Jednostka
miary

 netto

z  VAT

  1

             2

          3

    4

     5

       6

1.

Gospodarstwa
domowe

cena za 1 m3
dostarczonej wody

3,55

 3,80

zł/m3

2.

Pozostali odbiorcy
zasilani wodą
z SUW Olszyny

cena za 1 m3
dostarczonej wody

3,13

 3,35

zł/m3

3.

Pozostali odbiorcy
zasilani wodą
kupowaną
z P.K. "Aqua" S.A.

cena za 1 m3
dostarczonej wody

4,66

 4,99

zł/m3

4.

Gmina   Andrychów
za wodę do fontann,
zdroi  ulicznych
i  na  cele p. pożarowe

cena za 1 m3
dostarczonej wody

3,13

3,35

zł/m3

 

Tabela 2
WYSOKOŚĆ CEN ZA ODPROWADZANE ŚCIEKI

L.p.

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

            Cena

Jednostka miary

  netto

z  VAT

  1

                2

            3

     4

       5

          6

1. Gospodarstwa
domowe
cena za 1 m3
odprowadzonych
ścieków
3,73 3,99 zł/m3
2. Pozostali odbiorcy cena za 1m3
odprowadzonych
ścieków
3,73
1)
3,99
1)
zł/m3

1) Cena dotyczy ścieków przemysłowych, których parametry odpowiadają dopuszczalnym parametrom określonym w umowie. Za przekroczenie parametrów dopuszczalnych nalicza się opłatę dodatkową wg wzoru:

Fz - Mz  x  procent ceny za ścieki
określony w Tabeli 3
 x  cena 1 m3 odprowadzonych ścieków
js

gdzie:

Fz - faktyczna wartość wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach
Mz - dopuszczalna wartość wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach
js - jednostka stężenia wg Tabeli 3

Uwaga:

 1. Do  cen  określonych  w  kolumnach  4  tabel  1  i  2  dolicza  się  podatek 
  od   towarów  i  usług, zgodnie  z  §  2, pkt.9)   rozporządzenia.

     Stawka  podatku, zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  wynosi  7%.

 1. Na podstawie art.2 pkt. 13 ustawy wyodrębniono w Tabeli 2, dwie grupy odbiorców.

  Po dokonaniu alokacji kosztów na powyższe grupy stwierdzono, że  ceny  usług są  identyczne. W  załączonych do wniosku obliczeniach uwzględniono więc łączne koszty i przychody obu grup taryfowych.

 

Tabela 3
PODZIAŁ  WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ NA GRUPY, WIELKOŚCI

JEDNOSTKOWEGO STĘŻENIA ZANIECZYSZCZEŃ ORAZ OPŁATY DODATKOWE
ZA PRZEKROCZENIE JEDNOSTKOWEGO STĘŻENIA ZANIECZYSZCZEŃ

 

Wskaźniki  zanieczyszczeń

 

Grupa

Jedn.    stężenia
g/m3

% ceny umow. z tyt.
przyjm. ściek. za przekr.
jedn. stęż. w 1m3 ścieków

Pięciodniowe biochemiczne
zapotrzebowanie tlenu BZT5

1

100

10

Chemiczne zapotrzebowanie
tlenu  (ChZT-Cr)

1

100

10

Zawiesina  ogólna

1

  50

10

Chlorki

1

100

10

Siarczany

1

100

10

Subst. ekstr. się eterem naft.

1

10

  5

Azot  ogólny

1

1,0

  5

Fosfor  ogólny

1

0,1

  5

Fenole  lotne

2

  0,05

  5

Substancje  ropopochodne

2

0,1

10

Subst. pow. czynne-anion.

2

1,0

  5

Ołów

2

0,1

10

Rtęć

2

  0,01

10

Miedź

2

0,1

10

Cynk

2

0,1

10

Kadm

2

0,1

10

Chrom

2

0,1

  5

Nikiel

2

1,0

10

Temperatura

-

1

  5

Odczyn pH

-

0,1

  5

Uwaga:

 1. W przypadku przekroczenia stężeń w  kilku wskaźnikach grupy 1 wymiar opłaty  ustala się przyjmując opłatę za ten wskaźnik grupy 1, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę.
 2. W przypadku przekroczenia stężeń kilku wskaźników grupy 2 - wymiar opłaty ustala się jako sumę opłat za przekroczenie wskaźników grupy 2.
 3. W przypadku przekroczenia stężeń równocześnie we wskaźnikach grup 1 i 2 - wymiar opłaty  ustala  się  jako  sumę  opłat  za  ten  wskaźnik grupy 1, którego  przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę i opłat za wszystkie przekroczone wskaźniki grupy 2.                       

 

Tabela 4
WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT ABONAMENTOWYCH

L.p

      Grupa  odbiorców

Wyszczególnienie

      Stawka

 Jednostka    
miary

  netto

z VAT

1

2

3

4

5

6

  1.

Odbiorcy wody rozliczani na
podstawie  wskazań
wodomierza

Stawka opłaty
abonamentowej za
gotowość do świadczenia usług oraz za odczyt
wodomierza i rozliczenie należności

 

4,58

 

4,90

 

zł/odbiorcę/
m-c

  2.

Odbiorcy wody rozliczani
na podstawie ryczałtu

Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług

 

2,00

 

2,14

 

zł/odbiorcę/
m-c

  3.

Odbiorcy usługi odprowadzania ścieków  rozliczani na podstawie urządzenia pomiarowego lub wodomierza zamontowanego na własnym ujęciu wody

Stawka opłaty za gotowość do świadczenia usług oraz za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego

 

4,58

 

4,90

 

zł/odbiorcę/
m-c

  4.

Odbiorcy usługi odprowadzania ścieków rozliczani na podstawie ryczałtu

Stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług

 

2,00

 

2,14

 

zł/odbiorcę/
m-c

  5.

Odbiorcy usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków rozliczani na podstawie wskazań tego samego wodomierza

Stawka opłaty
abonamentowej za
gotowość do świadczenia usług oraz za odczyt
wodomierza i rozliczenie należności

 

6,58

 

7,04       

 

zł/odbiorcę/ m-c

Uwaga:

1) Do stawek opłat określonych w kolumnie 4 tabeli 4 dolicza się podatek od towarów
i usług, zgodnie z § 2 pkt. 9 rozporządzenia.

Stawka podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 7%.

Od  odbiorców  usługi  dostarczania  wody  lub  odprowadzania  ścieków, u których zamontowany jest  więcej niż  jeden  wodomierz główny pobiera się  stawkę  opłaty abonamentowej za każdy wodomierz główny.